TAGs: 1949

Vietnam always respects international humanitarian law

07/12/2017 15:15

PSNews – Vietnam’s ratification of the 1949 Geneva Conventions demonstrates that it always respects and promotes the enforcement of international humanitarian law in particular and the whole set of international law in general.

Việt Nam đề cao việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế

05/12/2017 09:59

Việc Việt Nam phê chuẩn các Công ước Geneve năm 1949 là minh chứng cho chính sách Việt Nam đề cao việc tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và thúc đẩy thực thi luật nhân đạo quốc tế nói riêng cũng như luật pháp quốc tế nói chung.