Hanoi officials pay tribute to Lenin on his birthday

23/04/2019 16:40

A delegation of the Party Committee, People’s Council, People’s Committee, and Fatherland Front Committee of Hanoi on April 22 laid wreaths at Vladimir Ilyich Lenin’s statue in Lenin Park, on the occasion of his 149th birthday (April 22, 1870).

3 giai đoạn cách mạng của Vladimir Ilyich Lenin

23/04/2020 10:55

Vladimir Ilyich Lenin, vị lãnh tụ cách mạng vô sản vĩ đại của nhân dân Nga và các nước xã hội chủ nghĩa, người đã lãnh đạo thành công cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước Nga và thế giới. Nhân 150 năm ngày sinh của Lenin, một nhà nghiên cứu lịch sử người Thụy Điển tên là Lars Lih đã đưa ra một cái nhìn khái quát về cuộc đời cách mạng của ông.